วันจันทร์ที่ 19 ตุลาคม พ.ศ. 2552

ข้อมูลทั่วไป

1.1 ชื่อสถานศึกษาโรงเรียนสวนผึ้งวิทยา ตั้งอยู่เลขที่ 309 ตำบลสวนผึ้ง อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี รหัสไปรษณีย์70180 โทรศัพท์ 032-395152 , 032-395157 โทรสาร 032-395442
1.2 เปิดสอนตั้งแต่ระดับ มัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึง 6

เพลงประจำโรงเรียนสวนผึ้งวิทยา

ถิ่นเราชาวชมพู ขาว ติดเทือกเขาตะนาวศรี มีผืนป่าเคียง
พวกเราชาวสวนผึ้งน้องพี่พร้อมเพรียง ต่างรักชื่อเสียง สถาบันถิ่นอันภูมิใจ
ความรัก ความสามัคคี การเรียนดี ประพฤติดีมีพลานามัย
ที่สมบูรณ์ดุจรวงผึ้งที่เกาะกิ่งไม้ เป็นเครื่องหมายสถาบัน เรานัองพี่
(หญิง) ผึ้งนั้นมีน้ำหวาน ดุจความสุภาพเรียบร้อยน่าชม
(ชาย) มีเหล็กในแหลมคม ประดุจหนึ่งมีปัญญาที่ดี
(หญิง) ผึ้งนั้นมีรวงรัง ดุจหนึ่งพลังความสามัคคี
(ชาย) ชาวสวนผึ้งน้องพี่ ร่วมใจภักดีไม่มีเสื่อมคลาย
ถิ่นสวนผึ้งวิทยา แหล่งศึกษาวัฒนธรรมท้องถิ่นไทย
ร่วมรักษาอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมไว้ อยู่คู่ไทยด้วยน้ำใจชาวสวนผึ้ง

สัญลักษณ์และอุดมการณ์ของโรงเรียน

สัญลักษณ์ของโรงเรียน รวงผึ้งเกาะกิ่งไม้ในใบเสมา
รวงผึ้ง : ความสามัคคี ความอุตสาหะ ความอ่อนหวาน
ความฉลาดหลักแหลม
เสมา : ขอบเขตคุณธรรม ความดีงาม
อักษรย่อ ส.ผ
สีประจำโรงเรียน ชมพู - ขาว
ปรัชญาโรงเรียน ปญญา โลกสมิ ปชโชโต
ปัญญาเป็นแสงสว่างของโลก
คำขวัญ รียนดี ประพฤติดี มีพลานามัย

วันพุธที่ 14 ตุลาคม พ.ศ. 2552

ประวัติความเป็นมา

โรงเรียนสวนผึ้งวิทยา เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาประจำอำเภอสวนผึ้ง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาราชบุรี เขต 1 สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรงศึกษาธิการ ตั้งอยู่เลขที่ 309 หมู่ที่ 1 ตำบล สวนผึ้ง อำเภอ สวนผึ้ง จังหวัด ราชบุรี บนพื้นที่ราชพัสดุ จำนวน 98 ไร่ 3 ตารางวา
เดิมคณะผู้ก่อตั้งโรงเรียน ประกอบด้วย กรรมการสภาตำบลสวนผึ้ง คหบดีและข้าราชการประจำกิ่งอำเภอสวนผึ้งขณะนั้น เสนอให้ใช้ชื่อว่า “โรงเรียนตะนาวศรีรัฐประชาสวรรค์” แต่ภายหลังเปลี่ยนเป็น “โรงเรียนสวนผึ้งวิทยา” กระทรวงศึกษาธิการ มีประกาศจัดตั้งโรงเรียนสวนผึ้งวิทยา ณ วันที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2519
ปัจจุบันทำการสอน ตั้งแต่ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.1-ม.6) รับนักเรียนทั้งชาย - หญิง ประเภทเดินเรียน และจัดที่พักให้นักเรียนบ้านไกลได้อาศัย

วิสัยทัศน์

วิสัยทัศน์
....โรงเรียนสวนผึ้งวิทยาจัดการศึกษาให้นักเรียนมีคุณธรรมดี วิชาการเด่น โดยเน้นสิ่งแวดล้อมและเทคโนโลยี
พันธกิจ
....จัดบรรยากาศทางวิชาการที่หลากหลาย ให้สอดคล้องกับวิถีชีวิตของนักเรียน จัดการเรียนการสอน ที่ส่งผลต่อคุณภาพและคุณธรรม จริยธรรมของนักเรียน พัฒนาบุคลากรเพื่อเป็นครูยุคปฏิรูปส่งเสริมการสร้างความสัมพันธ์ระหว่าง โรงเรียนกับชุมชน เพื่อพัฒนาการจัดการศึกษารองรับการกระจายอำนาจ
เป้าประสงค์
....นักเรียนได้รับการพัฒนาเต็มศักยภาพ มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา เป็นคนดีและอยู่ในสังคมอย่างมีความสุข
คุณลักษณะอันพึงประสงค์
....1. อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและศิลปวัฒนธรรมไทย
....2. มีระเบียบวินัย มีความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์ ประหยัด อดออม
....3. ใฝ่รู้ ใฝ่เรียน
....4. มีบุคลิกภาพที่ดี รู้จักตนเองและพึ่งพาตนเองได้
....5. มีสุขนิสัย สุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี และปลอดภัยจากสิ่งเสพย์ติดให้โทษ
สรุปภาพโรงเรียนสวนผึ้งวิทยา
....โดยมีเงื่อนไข ถ้ามีความพร้อมโรงเรียนจะเป็นเช่นนี้
......1.นักเรียนมีคุณภาพ
......2.ผู้นำการจัดการสอนแบบโครงงาน
......3.โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพดีเด่น
......4.โรงเรียนผู้นำด้านสิ่งแวดล้อม
......5.โรงเรียนผู้นำด้าน ICT
......6.โรงเรียนนำร่องการสอนภาษาอังกฤษจากอาสาสมัครอเมริกัน
......7.โรงเรียนนำร่องความสามารถพิเศษ (วัดแวว) โดยจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ภาษาอังกฤษแบบ co-teaching กับอาสาสมัครอเมริกัน